كارگاه آموزشي هنر با هماهنگي رايزني فرهنگي كشورمان در دانشكده توريسم بلگراد برگزار شد.

انجام وركشاپ براي دانشجويان دانشگاه هنر با حضور سفير ايران و سفير اندونزي و سفير هندوستان در بلگراد توسط شركت تعاوني هنرمندان كارآفرين گلبهار

جزئیات خبر


جلسه هم انديشي هيأت رئيسه اتاق تعاون استان با نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي

سيدحسين مجتبوي: اتاق تعاون به عنوان بزرگترين تشكل مردمي و كانون همبستگي و مشاركت عمومي شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها براي دستيابي به اهداف بخش تعاون مي باشد...

جزئیات خبر

شركت هاي تعاوني مرزنشينان، سفيران ساكن در خطوط مزري مي باشند.

اسماعيل آذري:

شركت هاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند  به عنوان سفيران ساكن در خطوط مزري نقش عمده اي در توسعه اقتصادي استان خراسان رضوي مخصوصا در زمان تحريمهاي ظالمانه داشته باشند.

جزئیات خبر