شركت هاي تعاوني مرزنشينان، سفيران ساكن در خطوط مزري مي باشند.

اسماعيل آذري:

شركت هاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند  به عنوان سفيران ساكن در خطوط مزري نقش عمده اي در توسعه اقتصادي استان خراسان رضوي مخصوصا در زمان تحريمهاي ظالمانه داشته باشند.

جزئیات خبر

توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

 يادداشت ...

📃 سيدحسين مجتبوي: توسعه بخش تعاون با دستيابي به توسعه پايدار ملي مي باشد...

جزئیات خبر
ابتدا قبلی2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11بعدی انتها