اولين جلسه ستاد عالي هماهنگي و توسعه بخش تعاون خراسان رضوي

اولين جلسه ستاد عالي هماهنگي و توسعه بخش تعاون خراسان رضوي با حضور ابراهيم ميرزايي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي، سيدحسين مجتبوي رياست اتاق تعاون استان، محمد سنجري مديركل تعاون، كارورفاه اجتماعي استان و مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي برگزار شد.

جزئیات خبر
پذيرش گواهي فعاليت صادره از اتاق تعاون به عنوان اسناد قابل پذيرش در قرارهاي تاميني

پذيرش گواهي فعاليت صادره از اتاق تعاون ايران به عنوان اسناد قابل پذيرش در قرارهاي تاميني به ويژه قرار كفالت

جزئیات خبر