رييس كميسيون تخصصي توسعه تجارت وصادرات غيرنفتي اتاق تعاون 1397/08/10

❇️ به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ رييس كميسيون تخصصي توسعه تجارت و صادرات غيرنفتي اتاق تعاون خراسان رضوي در واكنش به مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مطرح كرد: 🔰 عدم حضور تشكلهاي بخش خصوصي و تعاوني در ستاد عالي هماهنگي اقتصادي نشان از بي اعتمادي دولتمردان به اين بخش بر خلاف شعارهاي مبتني بر اقتصاد آزاد آنها مي دهد. ياسر فيضي عنوان كرد اتخاذ سياستهاي تعزيزي و تنبيهي انگيزه صادركنندگان كالا و خدمات را كاهش خواهد داد و در نتيجه باعث از دست دادن بازارهاي هدف و مشتريان بالفعل آنها خواهد شد. مسئولين در هر محفل و مجلسي در حمايت از صادرات سخن ميگويند ولي در عمل نه تنها هيچ تلاشي براي رفع موانع صادراتي و تسهيل آن نميكنند بلكه با اتخاذ تصميمات غيركارشناسي مشكلات عديده اي را بوجود مي آورند، اين عدم تعادل و هماهنگي در بخشهاي اقتصادي دولتي، تعاوني، خصوصي نظام اقتصادي را ناكارآمد كرده است؛ واقعيت اين است كه بدون مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني و با تمركز بر بخش دولتي اقتصاد، راه برون رفت از اين شرايط وجود ندارد. اين كارشناس ارشد بازاريابي و توسعه صادرات افزود: ادامه فعاليت واحدهاي تجاري با اتخاذ اين سياستها دچار چالش بيشتري خواهد شد. فيضي در ادامه گفت: اقتصاد دستور پذير و تابع صرف تصميمات ما نخواهد بود و متاثر از واقعيت بازار و شرايط موجود مي باشد. مداخله گرا بودن دولت و عدم ثبات در سياست گذاري هاي اقتصادي لطمات زيادي به كسب و كارهاي صادراتي خواهد زد؛ متاسفانه ما در سطح منطقه از نداشتن يك ديپلماسي بازرگاني فعال هم رنج ميبريم. ضرورت دارد تا وزارت خارجه در اين حوزه ورود پيدا كند و رايزنهاي اقتصادي و بازرگاني را فعال كند اين باعث خواهد شد تا سهم ما از بازار كشورهاي همسايه حفظ شود.