روز ملي صادرات گرامي باد 1397/07/29

⚜️ روز ملي صادرات گرامي باد ⚜️

روز ملي صادرات را به همه تلاشگران عرصه اقتصادي به ويژه تعاونگران عزيز تبريك مي گوييم.

🔊 (روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي)