ابطال مجمع اتاق تعاون خراسان رضوي 1398/05/12

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي؛ مهندس مجتبوي (رياست اتاق تعاون استان) در ارتباط با انتخابات مورخ 1398/04/30 اتاق گفت:

با توجه به اعتراضات واصله و نيز محرز شدن برخي مغايرت هاي قانوني در خصوص مجمع اين اتاق، كميسيون نظارت با حضور نمايندگان محترم اتاق تعاون ايران، اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي و همچنين اتاق تعاون استان تشكيل و پس از بررسي، انتخابات اتاق تعاون خراسان رضور ابطال گرديد.