فايل الكترونيكي كتاب " راز موفقيت كسب و كار هاي تعاوني در جهان ( تعاوني ها و توسـعه پايدار ) 1397/12/10
دانلود فایل

فايل الكترونيكي كتاب " راز موفقيت كسب و كار هاي تعاوني در جهان ( تعاوني ها و توسـعه پايدار ) " ارسال مي گردد.

در اين كتاب تجربه نگاري بيش از پنجاه شـركت تعاوني پيشران، پيشتاز، پيشگام و موفق در كشور هاي گونـاگون در حوزه هـاي مختلف ذكر شـده است.