تقويم آموزشي بهمن و اسفند ماه " سامانه آموزش مجازي تعاون " 1397/11/11
دانلود فایل

روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به اطلاع تعاونگران محترم ميرساند:

به پيوست جدول دوره هاي آموزشـي بهمن و اسـفند ماه به منظور مطلع نمودن شـركت هاي تعاوني ، ذينفعان و علاقمندان به مباحث تعاون ارسال مي گردد.

 دوره هـاي اعلاـمي آخرين دوره هاي مجازي در سال 97 مي باشـد.


آدرس سامانه ثبت نام آموزش مجازي :

http://vtcc.mcls.gov.ir