۱۵ دي ماه؛ آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 1397/10/15

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي، مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، حداكثر ۱۵ روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارايه و ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت كنند.

موديان مالياتي به منظور برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني و جلوگيري از تعلق جرايم مالياتي، نسبت به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تا تاريخ ۱۵ دي ماه ۱۳۹۷ اقدام كنند.

سازمان امور مالياتي