كسب رتبه اول كشور در تشكيل تعاوني ها در آذرماه سال جاري توسط استان خراسان رضوي 1397/10/10

به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي و به نقل از روابط عمومي اداره كل تعاون استان؛ بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون در آذر ماه سال 1397، تعداد 208 شركت تعاوني در اين ماه تشكيل و ثبت شده اند كه وضعيت فعاليت آنان در حال بهره برداري و يا در دست اجراست.

درآذر ماه  سال جاري استان خراسان رضوي با تشكيل و ثبت تعداد 29  تعاوني از مجموع 208 تعاوني ثبت شده در كل كشور به رتبه اول دست يافت.

بر اساس اين گزارش، تعداد كل اعضاي تعاوني هاي مذكور 3119 نفر و تعداد شاغل 2474 نفر و سرمايه اوليه حدود 31 ميليارد ريال است و متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به اين تعاوني ها به ترتيب 15 و 12 نفر است.

در بررسي هاي توزيع جغرافيايي اين تعاوني ها حاكي از آن است، بيشترين تعداد تعاوني تشكيل و ثبت شده به استان هاي خراسان رضوي 29 تعاوني و فارس 25 تعاوني تعلق دارد.

همچنين بيشترين تعداد تعاوني ثبت شده در فعاليت هاي "كشاورزي" و "صنعت" به ترتيب با 59 و 41 واحد است.

تعاوني هاي داراي فعاليت "كشاورزي" و "ساختمان" به ترتيب با 748 و 400 نفر داراي بيشترين اعضا هستند.

بيشترين شاغل نيز مربوط به تعاوني هاي داراي فعاليت "كشاورزي" و " صنعت" به ترتيب با 721 و 442 نفر مي باشد.