كارگاه آموزشى "تجارت مؤثر در بازار #چين" 1397/09/14

كارگاه آموزشى "تجارت مؤثر در بازار #چين"

پنجشنبه ١٥ آذرماه #مشهد

با حضور آقايان كمالى اردكانى رايزن سابق بازرگانى چين

و آقاى موسويان مديركل آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت و رايزن منسوب چين

♻️ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره ذيل تماس حاصل فرمائيد:

☎️ 05136013181