آخرین اخبار و اطلاعیه ها

مجتبوي: اجراي قانون هاي مصوب اصل 44 درخواست ما از دولت مي باشد.

در ادامه بازديدها، پيگيري و رسيدگي به مشكلات اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني استان در سال جديد از اتحاديه تعاوني هاي بانوان استان و شركت تعاوني توسعه استخر انديشه بازديد به عمل آمد.

جزئیات خبر

نام تعاونگر ايراني در ميان ۱۰ هنرمند شاخص جهان قرار گرفت

يك تعاونگر ايراني به نمايندگي از ايران و آسيا با شركت در مسابقه جهاني رامبراند، در ميان 10 هنرمند شاخص جهان قرار گرفت.

جزئیات خبر